top of page

Resources

Night Prayers

Kinh Dâng Đêm - Night Offering

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. 

Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. 

Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. 

Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

 

O my God, at the end of this day I thank you most heartily 

for all the graces I have received from you. 

I am sorry that I have not made a better use of them. 

I am sorry for all the sins I have committed against you. 

Forgive me, O my God, and graciously protect me this night. 

Blessed Virgin Mary, my dear heavenly mother, take me under your protection. 

St. Joseph, my dear guardian angel, and all you saints of God, pray for me. 

Sweet Jesus, have pity on all poor sinners, and save them from hell. 

Have mercy on the suffering souls in purgatory. 

bottom of page