top of page

Questions? Concerns?

Leave us a message on how we can help you!

Your details were sent successfully!

Church Banner.PNG

Holy Martyrs of Vietnam Catholic Church 
4545 Timmers Way
Norcross, GA 30093

Main Phone: (770) 921-0077

Fax: (770) 921-0510

Website: hvmatl.org

Ban Chấp Hành Đoàn 2022-2024

ChaTho.jpg

Cha Tuyên Úy

Chaplain

Lm. Dominic Trần Công Thơ

Samantha Nguyen.jpg

Đoàn Trưởng

Chapter President

Tr. Samantha Nguyen

samantha.nguyen20@gmail.com

Mary Vu.jpeg

Phó Quản Trị

VP Administrative Affairs

Tr. Mary Vu

mary.vu@hvmatl.org

Hanson Hoang.jpg

Phó Nghiên Huấn

VP Academics and Training

Tr. Hanson Hoang

hhoang61@gmail.com

Ban Chấp Hành Main Contact

bchtomathien@gmail.com

Thư Ký | Secretary

Tr. Dalena Nguyen - dalena.nguyenad@gmail.com

Thư Quỹ  | Treasurer

Tr. Kim Dung Phan - trinhdung2k@gmail.com

Ãu Nhi

Ngành Trưởng: Tr. Kathleen Nguyen - kathleen.phuong.nguyen@hvmatl.org

Ngành Phó: Tr. Whitney Tran - whitney_tran2018@yahoo.com

Thiếu Nhi

Ngành Trưởng: Tr. Jessie Hoang - jessiehoang2175@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Dennis Le - dennis.le900@gmail.com

Nghĩa Sĩ

Ngành Trưởng: Tr. Tony Ho - t0nythetigg3r@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Victor Nguyen - nthang2444@gmail.com

Hiệp Sĩ

Ngành Trưởng: Tr. Khoa Đo- kduydo@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Mary Le- lucia.mary.le@gmail.com

bottom of page