Questions? Concerns?

Leave us a message on how we can help you!

Holy Martyrs of Vietnam Catholic Church 
4545 Timmers Way
Norcross, GA 30093

Main Phone: (770) 921-0077

Fax: (770) 921-0510

Website: hvmatl.org

Ban Chấp Hành Đoàn 2019-2022

Cha Tuyên Úy

Chaplain

Lm. Tuan-Anh Pham

revtuanpham@cttdvnatl.org

Đoàn Trưởng

Chapter President

Tr. Khoa Do

kduydo@gmail.com

Phó Quản Trị

VP Administrative Affairs

Tr. Tan Nguyen

tantnguyen00@gmail.com

Phó Nghiên Huấn

VP Academics and Training

Banh Chấp Hành Main Contact

bchtomathien@gmail.com

Thư Ký | Secretary

Tr. Trang Truong - trangttruong@gmail.com

Thư Quỹ  | Treasurer

Tr. Tony Ho - t0nythetigg3r@gmail.com

Ãu Nhi

Ngành Trưởng: Tr. Kristy Nguyen - nguyenkristy096@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Vivian Huynh - vivianhuynh97@gmail.com

Thiếu Nhi

Ngành Trưởng: Tr. Lisa Nguyen - lisan0596@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Lucy Cao - cao.lucyn@gmail.com

Nghĩa Sĩ

Ngành Trưởng: Tr. Gia Cao - gcao2012@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Mary Vu - maryxoanh91@gmail.com

Hiệp Sĩ

Ngành Trưởng: Tr. Elizabeth Dinh - edinh93@gmail.com

Ngành Phó: Tr. Jake Vu - jakobvu777@yahoo.com

Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church 
4545 Timmers Way
Norcross, GA 30093

770-901-0077

©2018 BY TNTT TÔMA THIỆN ATL